Login ?
Login pointer

Användarvillkor

Nedanstående villkor gäller från och med den 1 november 2010.

1 Allmänt
  1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan användare av tjänsten (nedan benämnt "Användare") och företaget L-IT HB, org. nr 969716-9341 (nedan benämnt "L-IT"), avseende webbtjänsten minÖnskelista.nu (nedan benämnt "Tjänsten").

2 Tjänsten
  2.1 Samtliga delar av Tjänsten, inklusive (men ej begränsat till) mjukvara, grafik och logotyper, skyddas av upphovsrätt och ägs av L-IT. Användare äger ej rätt att kopiera, sälja, överföra eller på annat sätt sprida hela eller delar av Tjänsten.
  2.2 L-IT äger rätt att avbryta Användares tillgång till Tjänsten, om Användare bryter mot de villkor som framgår av detta avtal.

3 L-IT:s ansvar
  3.1 L-IT har ej kontroll över information som hanteras och behandlas av Användare med hjälp av Tjänsten, och L-IT är således ej ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av agerande från Användare.
  3.2 L-IT ansvarar för att göra allt i sin makt för att undvika avbrott och intrång i Tjänsten. L-IT lämnar dock inga garantier för Tjänsten, och kan ej hållas ansvariga för Användares eventuella skador, inklusive (men ej begränsat till) förlorad inkomst, förlorad information och produktionsavbrott vid avbrott eller intrång i Tjänsten.

4 Användares ansvar
  4.1 Användare ansvarar för att information som hanteras inom Tjänsten, inklusive texter och bilder, ej gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk eller internationell lagstiftning.
  4.2 Användare ansvarar för att ej avsiktligen förorsaka avbrott i Tjänsten, försöker störa driften av Tjänsten, eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. L-IT förbehåller sig rätten att fritt pröva om missbruk har skett.
  4.3 Användare ansvarar för att de användarkonton och lösenord som ger tillträde till Tjänsten ej sprids till obehöriga. L-IT kan ej hållas ansvarig för dataförluster eller övrig påverkan på Tjänsten till följd av obehörigt tillträde med Användares konto.

5 Personuppgifter
  5.1 L-IT hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part, utan Användares medgivande. Undantag till ovanstående görs om Användare har brutit mot villkoren i detta avtal, eller om myndighet begär detta med stöd av svensk lagstiftning.
© L-IT 2024 - Om tjänsten - Vanliga frågor - Användarvillkor - Annonsera - Kontakta - Tävling